Skocz do treści

Dokumenty szkoły

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Profilaktyczny

Statut 2LO

Regulamin Rady Rodziców

Procedury prowadzenia dziennika elektronicznego w II LO

Podręczniki na rok szkolny 2017-2018

Podręczniki na rok szkolny 2016-2017


Procedury zwolnienia z zajęć wf:

Uczeń ubiegający się o zwolnienie z ćwiczeń w ramach zajęć wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego dostarcza opinię lekarską (druk opinii lekarza zamieszczono poniżej). Druk powinien wypełnić lekarz, wydając opinię o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego lub o braku możliwości uczestnictwa w tych zajęciach przez określony w tej opinii czas.

Po uzyskaniu opinii od lekarza rodzic/opiekun lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany do wystąpienia z pisemnym podaniem do Dyrektora Szkoły o zwolnienie go z wykonywania określonych ćwiczeń podczas zajęć wychowania fizycznego lub o zwolnienie z uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego na ustalony w opinii lekarskiej okres.

Dyrektor Szkoły na podstawie opinii lekarza i podania rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia podejmuje decyzję.

druk opinii lekarskiej

godło Polski wiarygodna szkoła ranking szkół PERSPEKTYWY portal legnica.eu
róża wyspiańskiego portal IT-SZKOŁA Centralna Komisja Egzaminacyjna Fundacja KGHM
Fundacja DKMS
BIP