Przedmioty rozszerzone

Matematyka Język polski Język angielski Język niemiecki Informatyka Fizyka Geografia Chemia Biologia Historia

Matematyka


Rozszerzenie z matematyki umożliwi Ci:

 • Zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności matematycznych, ujętych w podstawach programowych z matematyki zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym.
 • Rzetelne przygotowanie do zdawania matematyki na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Poszerzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu matematyki do poziomu pozwalającego z powodzeniem kontynuować naukę na: politechnikach, uczelniach ekonomicznych, uczelniach technicznych i wojskowych lub na kierunkach ścisłych oraz technicznych oferowanych na uniwersytetach i państwowych wyższych szkołach zawodowych.
 • Uczęszczanie na w fakultety matematyczne lub warsztaty maturalne, organizowane dla uczniów klas trzecich, przygotowujących się do matury.
 • Udział w matematycznych obozach naukowych, które łączą naukę z rekreacją.
 • Pomoc w przygotowaniu do egzaminu końcowego z matematyki, organizowanego przez Politechnikę Wrocławską dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Studium Talent (certyfikat ukończenia Studium Talent przyznaje absolwentom dodatkowe punkty podczas rekrutacji na I rok studiów na politechnice).

Język polski


Zajęcia z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zapewnią Ci:

 • rozwój pasji i zainteresowań literackich,
 • spotkania z twórcami kultury,
 • uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta,
 • realizowanie własnych pomysłów i inicjatyw artystycznych,
 • realizację elementarnych zagadnień z zakresu dziennikarstwa,
 • możliwość udziału w konkursach literackich i recytatorskich,
 • przygotowanie do startu w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego,
 • edukację teatralną i filmową (regularne wyjścia do kina i teatru, możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych) oraz wyjścia do muzeum,
 • pracę w redakcji gazetki szkolnej „TUBA” i w zespole opracowującym szkolną stronę internetową
 • wyjazdy edukacyjne poszerzające wiedzę humanistyczną.

Język angielski


W klasach z rozszerzonym językiem angielskim oprócz systematycznej pracy nad pogłębianiem znajomości języka angielskiego proponuje się uczniom zdobywanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych poprzez:

 • projekty na temat krajów anglojęzycznych, ich zwyczajów i obyczajów;
 • lekcje filmowe na temat kultury, zwyczajów krajów anglojęzycznych;
 • udział w konkursach (English High Flier, English Ace, Understand,Pokaż nam język);
 • Olimpiadę Języka Angielskiego;
 • Wrocławski Maraton Językoznawczy na Uniwersytecie Wrocławskim z okazji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki;
 • liczne konkursy organizowane przez szkoły wyższe na terenie Dolnego Śląska;
 • wyjazdy zagraniczne (Anglia, Szkocja);
 • wyjazdy na wykłady, prelekcje oraz wydarzenia kulturalne;
 • warsztaty językowe we współpracy ze stowarzyszeniem Semper Avanti.

Język niemiecki


Wybór języka niemieckiego jako przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym to słuszna decyzja! W naszej szkole przekonasz się, że warto uczyć się języka niemieckiego, ponieważ umiejętność posługiwania się nim daje szerokie perspektywy i możliwości na dalszym etapie kształcenia. Zapewnimy Ci naukę w przyjaznej atmosferze z wykorzystaniem ciekawych form pracy.

Swoje umiejętności językowe będziesz mógł rozwijać poprzez:

 • Udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu Deutsches Sprachdiplom Stufe II – zdobycie certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 lub B2, da Ci możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia w Niemczech lub zwolnienie z lektoratu na wyższych uczelniach w Polsce.
 • Uczestnictwo w warsztatach językowych, organizowanych przez koordynatora języka niemieckiego dla szkół należących do programu DSD - warsztaty te będą dla Ciebie doskonałą okazją do sprawdzenia, zaprezentowania oraz poszerzenia swoich umiejętności zdobytych na zajęciach DSD.
 • Realizację projektów służących poszerzaniu wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych, ich kultury, historii i obyczajów.
 • Udział w edukacji filmowej w ramach Tygodnia Filmu Niemieckiego we Wrocławiu – praca z materiałami dydaktycznymi w oparciu o obejrzany film będzie ciekawą formą rozwijania umiejętności językowych.
 • Przygotowanie do konkursów tematycznych i językowych m.in. Pokaż nam język, Olimpiada Języka Niemieckiego.
 • Coroczne wyjazdy na jarmark bożonarodzeniowy do Berlina i Drezna - dadzą Ci możliwość poszerzania wiedzy na temat historii, realiów, zwyczajów krajów niemieckojęzycznych.
 • Udział w wymianie szkolnej z zaprzyjaźnionym Gimnazjum w Wuppertalu – wyjazd do Niemiec będzie dla Ciebie okazją do doskonalenia i wykorzystania zdobytych umiejętności językowych w praktyce.

Informatyka


Korzyści z wyboru informatyki jako przedmiotu rozszerzonego:

 • Tak jak każdy przedmiot rozszerzony pozwoli Ci przygotować się do matury rozszerzonej. Coraz więcej uczelni podczas rekrutacji, bierze pod uwagę wyniki z matury z informatyki (nie tylko uczelnie techniczne). Na wielu kierunkach są one brane zamiennie z fizyką, chemią, biologią, geografią, matematyką.
 • Na zajęciach nauczysz się sztuki programowania. Nauka programowania rozwija kreatywne myślenie, doskonali umiejętności analityczne, sprzyja rozwojowi intelektualnemu. Programowanie stało się dziś umiejętnością o kluczowym znaczeniu.
 • Język programowania dla współczesnego człowieka staje się trzecim językiem (oprócz języka ojczystego i języka obcego), w którym może się on porozumiewać z innymi ludźmi oraz komunikować z maszynami.
 • Poszerzysz swoją wiedzę z baz danych, grafiki komputerowej, tworzenia stron internetowych, pracy w sieci, systemów operacyjnych i robotyki.
 • Nawet jeśli nie planujesz być informatykiem, to wiedzę zdobytą na informatyce na pewno wykorzystasz. Żyjemy w czasach, w których komputery zdominowały prawie każdą dziedzinę życia człowieka, a technologie cyfrowe wciąż rozwijają się w zawrotnym tempie.
 • Lepsza znajomość zagadnień informatycznych pozwoli Ci brać udział w konkursach informatycznych i … wygrywać.
 • Bierzemy udział w projektach informatycznych, które pozwolą Ci poszerzyć swoją wiedzę informatyczną.
 • Informatyka nie jest zarezerwowana tylko dla chłopców. Dziewczyny też są świetnymi informatykami.

Fizyka


Rozszerzenie z fizyki umożliwi Ci:

 • Zdobycie użytecznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu fizyki.
 • Udział w zajęciach fakultatywnych, przygotowujących do zdawania egzaminu maturalnego z fizyki oraz do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach, a w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.
 • Indywidualne przygotowanie do udziału w olimpiadach i konkursach fizycznych (Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko, Ogólnopolski Konkurs Fizyczny EUREKA, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna).
 • Udział w zajęciach Studium Talent z fizyki, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 • Udział w wykładach, prezentacjach i pokazach eksperymentów fizycznych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przez wyższe uczelnie: Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy.

Geografia


 • Na poziomie rozszerzonym poszerzy Twoje horyzonty!
 • Zdanie geografii na egzaminie maturalnym daje możliwość podjęcia różnych kierunków studiów zarówno ścisłych, jak i humanistycznych.
 • Na lekcjach geografii nie będziesz się nudzić – wyposażona w sprzęt multimedialny pracownia i nauczyciel z pasją dają możliwość pracy z użyciem różnych metod, w tym zajęcia w terenie.
 • Podczas zajęć nauczysz się:
  • identyfikowania i analizowania problemów występujących w środowisku geograficznym,
  • rozumowania, argumentowania i wnioskowania w systemie człowiek - przyroda - gospodarka,
  • wykorzystywania i przetwarzania informacji geograficznych pochodzących z różnych źródeł,
  • wykorzystania narzędzi matematycznych do opisu oraz analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym.
 • Uczniowie II LO są dobrze przygotowani do egzaminu maturalnego z geografii, osiągane przez nich wyniki są wyższe od średnich w województwie i kraju.
 • Geografia to przedmiot, na którym rozwiniesz swoje zainteresowania, a nauczyciel zachęci Cię i pokieruje w przygotowaniu do konkursów i olimpiad.

Sukcesy:

 • Uczniowie naszej szkoły rokrocznie biorą udział w Zawodach Okręgowych Olimpiady Geograficznej, odnosząc znaczące sukcesy. W ubiegłym roku II LO było organizatorem takich zawodów.
 • Uczniowie uczestniczą w Zawodach Okręgowych Olimpiady Statystycznej.
 • Uczniowie corocznie zajmują wysokie pozycje w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym.
 • Od kilku lat drużyna z naszej szkoły zdobywa pierwsze miejsce w konkursie turystyczno-krajoznawczym „Znam Powiat Legnicki Jak Swój Dom”.

Chemia


Rozszerzenie z chemii umożliwi Ci:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności chemicznych, ujętych w podstawach programowych z chemii zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym.
 • Rzetelne przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym.
 • Poszerzenie wiedzy teoretycznej i ćwiczenie umiejętności praktycznych w ramach zajęć laboratoryjnych prowadzonych w szkole i w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ćwiczenia na Wydziale Chemii odbywają się raz w miesiącu w grupach ok. 10 osobowych. Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Chemii. Tematyka ćwiczeń jest ściśle związana z programem chemii. Uczniowie uczestniczący w zajęciach nabywają praktycznych umiejętności, które wykorzystują na wielu kierunkach studiów.
 • Uczęszczanie na fakultet maturalny, organizowany dla uczniów klas trzecich, przygotowujących się do matury.
 • Indywidualne przygotowanie do udziału w olimpiadach chemicznych.

Biologia


Wybierając biologię jako przedmiot rozszerzony możesz liczyć nie tylko na rzetelną realizację podstawy programowej z przedmiotu, ale też na:

 • zajęcia terenowe, na których nauczysz się praktycznego posługiwania kluczem oraz rozpoznasz podstawowe gatunki roślin i zwierząt
 • pogłębienie zagadnień z systematyki organizmów w ramach wykładów i warsztatów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego (Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze)
 • poznanie metod ochrony ex situ roślin i oceny stanu czystości wód na zajęciach w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy
 • szersze spojrzenie na wodę podczas zajęć w Hydropolis we Wrocławiu
 • ciekawe lekcje prowadzone w nowo wyposażonej pracowni biologicznej (mikroskopy, modele anatomiczne, tablica interaktywna itp.)
 • zajęcia pozalekcyjne i obozy, na których rozwiążesz tysiące zadań maturalnych
 • wsparcie w przygotowaniu do olimpiad i konkursów przedmiotowych
 • czynny udział w akcjach DKMS i DFN

Historia


Rozszerzenie historii i wiedzy o społeczeństwie daje szanse poznania historii ojczystej, procesów zachodzących w państwie i na świecie. Ułatwia zrozumienie przemian społecznych.

Ponadto na zajęciach stwarza się możliwości do:

 • uczestnictwa w projektach humanistycznych;
 • spotkań ze świadkami historii, lekcji muzealnych, wykładów naukowych;
 • spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wizyt w instytucjach państwowych (np. sądy) czy organizowanie szkolnych obchodów świąt narodowych;
 • rozwijanie umiejętności analizy źródeł (tekstów kultury), tworzenia wypowiedzi pisemnych, konstruowania prac w oparciu o kilka źródeł (kształtowanie podstaw warsztatu pisarskiego, dziennikarskiego);
 • zapraszamy także do uczestnictwa w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, różnorodnych konkursach – miejskich (np. w Konkursie Historycznym o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy) i ogólnokrajowych.

Kontakt

W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Poniżej prezentujemy kilka możliwych form kontaktu.

e-mail: sekretariat@2lo.legnica.eu
tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71