Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Bezpieczeństwo szkoły

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach jest jednym z priorytetów polityki edukacyjnej państwa. Bezpieczeństwo ucznia w szkole było i jest jednym z fundamentalnych zadań każdej  szkoły. II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy dokłada wszelkich starań, by być szkołą bezpieczną i przyjazną dla ucznia.

W literaturze pojęcie bezpieczeństwa funkcjonuje jako stan psychiczny lub prawny,w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub w sprawnie działającym systemie prawnym. Według M. Skarżyńskiego, bezpieczeństwo obejmuje zaspokojenie między innymi takich potrzeb jak: istnienie, tożsamość czy spokój. Ważną rolę odgrywa także pewność rozwoju, motywująca do działania i planowania własnego życia. Brak bezpieczeństwa generuje silny niepokój i poczucie zagrożenia. W budowaniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły powinni uczestniczyć zarówno nauczyciele oraz uczniowie, jak i ich rodzice. Dużą rolę ma tu też do spełnienia otoczenie szkoły: lokalna społeczność, a także wszystkie instytucje czy organizacje pozarządowe wspierające szkołę. Bezpieczna szkoła jest wolna od agresji i przemocy, panuje w niej klimat sprzyjający uczeniu się i osiąganiu przez  młodzież sukcesów na miarę ich możliwości. W bezpiecznej szkole promuje się edukację włączającą. Uczniowie z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej uczą się samodzielności i ról społecznych, które będą pełnić w przyszłości, lepiej przygotowują się do aktywności zawodowej i społecznej. Uczniowie pełnosprawni uczą się tolerancji, wzajemnej akceptacji, zrozumienia i mają szansę udzielenia pomocy swoim niepełnosprawnym kolegom. Bezpieczna szkoła to taka, w której wszystkie przejawy segregacji zastępuje się promowaniem idei szkoły dla wszystkich, zapewniającej równe szanse edukacyjne. 
Nasza placówka aspiruje do miana właśnie takiej szkoły. 


PROCEDURY

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole.

Procedury reagowania w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego

Szkolny kontrakt cyfrowy


DZIAŁANIA

maj 2019

 • Prelekcje dla uczniów  z zakresu “ Cyberprzemocy” prowadzone przez edukatorów z zewnątrz.
 • Lekcje wychowawcze na temat: “ Ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”.
 • Akcja informacyjno-edukacyjna dla rodziców związana z bezpieczeństwem w szkole – za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.
 • Artykuł w szkolnej gazetce TUBA, wydanie majowe, pt. „Bezpieczeństwo i przemoc w internecie”.
 • Przygotowano Anonimową Skrzynkę do Spraw Bezpieczeństwa. Informacje przekazywane szkole w ten sposób będą miały na celu zapobieganie ewentualnym niebezpieczeństwom i zagrożeniom. 

kwiecień 2019

 • Ankieta wśród uczniów klas I badająca poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole.
 • Młodzież naszej szkoły podczas Legnickich Targów Edukacyjnych zorganizowanych przez Urząd Miasta i legnickie szkoły, wzięła udział w debacie – Młodzież o zjawisku bullyingu i cyberbullyingu. Dbajmy o bezpieczeństwo w szkole! – „Po drugiej stronie cyfrowego lustra”.

marzec 2019

 • W naszej szkole zorganizowaliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu 2019. „Działajmy razem!”, to hasło tegorocznych obchodów. Młodzież z klasy 1e przygotowała pogadankę o tym,  jak bezpiecznie korzystać z zasobów internetowych, jak aktywnie uczestniczyć w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, a także zorganizowała konkurs dla swoich kolegów. Zainteresowanym polecamy stronę: saferinternet.pl.
 • Akcja informacyjna związana z bezpieczeństwem cyfrowym: plakaty, gazetki oraz informacje tematyczne wysłana rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS

grudzień 2018

 • Szkolenie dla wszystkich pracowników II LO  – „Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” – zorganizowane  w ramach finansowanego przez MEN rządowego projektu „ Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”.
 • 7 grudnia w naszej szkole już po raz szósty odbył się Maraton Pisania Listów. Akcję od 2001 roku w Polsce prowadzi Amnesty International, międzynarodowa organizacja pozarządowa, która w 1977 roku za swoją działalność na rzecz Praw Człowieka została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla. 10 grudnia cały świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Są one wartościami, które każdy człowiek posiada i których przestrzegania może wymagać od innych. Tegorocznemu Maratonowi Pisania Listów, który poświęcony jest kobietom, towarzyszyła  mini wystawa pt.”10 rzeczy, do których kobiety jeszcze 100 lat temu nie miały dostępu”. Inspiracją do jej stworzenia była 100 rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych.

listopad 2018

 • Próbny alarm przeciwpożarowy – ewakuacja szkoły. Celem próbnej ewakuacji jest przygotowanie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły do sprawnego działania i szybkiego, bezpiecznego opuszczenia budynku szkoły w razie zagrożenia. Podczas treningu wszyscy wiedzą co mają robić -znają swoje obowiązki, zasady postępowania i współpracy. Dyrektor zapoznał  wszystkich członków społeczności szkolnej z procedurą przeprowadzania treningu i zasadami postępowania w trakcie jego trwania.

październik 2018

 • Badania ankietowe – określenie problemu sięgania przez uczniów po środki psychoaktywne

wrzesień 2018

 • Opracowanie i zatwierdzenie Procedur Bezpieczeństwa cyfrowego i Kontraktu cyfrowego
 • Podpisanie Kontraktu cyfrowego przez uczniów II LO
 • Wywieszenie w gablotach na korytarzu szkolnym plakatów z vademecum postępowania w sytuacjach zagrożenia cyfrowego