Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej 2lo.legnica.eu

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-11.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa wykorzystuje następujące rozwiązania HTML5, WCAG 2.0 (AA), jest rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czcionki.

W celu znalezienia najważniejszych treści użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu lub mapy strony.

Obsługa strony możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki. Strona nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Niezgodność i wyłączenia wynikają z:

 • zamieszczonych informacji w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości;
 • zamieszczonych informacji w postaci skanów;
 • dokumentów udostępnionych w PDF, które nie są dokumentami edytowalnymi;
 • zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych;
 • nie wszystkie zdjęcia z wydarzeń posiadają pełne opisy alternatywne.

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agata Suścicka, e-mail: asuscicka@2lo.legnica.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 86-252-88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, do którego prowadzą schody (w razie konieczności może zostać otwarte drugie wejście po drugiej stronie szkoły, położone analogicznie do wejścia głównego od ulicy Zielonej).
 2. Do szkoły można również wejść przez boczne drzwi, znajdujące się obok sklepiku szkolnego oraz sali gimnastycznej.
 3. Szkoła posiada jedno urządzenie typu schodołaz przeznaczone do pomocy w poruszaniu się po schodach osobom na wózkach inwalidzkich.
 4. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla inwalidów. Również w najbliższej okolicy szkoły nie ma takich miejsc.
 5. W budynku szkoły nie ma wind.
 6. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej / dotykowej / głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne:

Brak aplikacji mobilnej.

Skip to content