Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Stypendia Prezydenta Miasta

 

Wniosek o przyznanie stypendium sporządza dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, na formularzu stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną przekazuje do Urzędu Miasta Legnicy.

Stypendium przyznawane jest w trzech kategoriach:

1) naukowej – przeznaczonej dla dzieci i młodzieży, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce;

2) sportowej – dla dzieci i młodzieży osiągających wysokie wyniki sportowe;

3) artystycznej – dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie;

Ad 1.

Warunki otrzymania stypendium naukowego:

 • co najmniej bardzo dobra ocena zachowania ;
 • średnia ocen otrzymanych w danym roku szkolnym – 5,0;
 • spełnienie następujących kryteriów:
 1. uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego, olimpiady co najmniej
  na etapie wojewódzkim;
 2. zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, np. wolontariat, samorząd uczniowski, harcerstwo.

Ad. 2.

Stypendium w kategorii sportowej może być przyznane dzieciom i młodzieży, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

 • zajęli miejsca od I – V w rozgrywkach prowadzonych przez polskie związki sportowe, na szczeblu
  co najmniej wojewódzkim lub są co najmniej członkami kadry wojewódzkiej w danej dyscyplinie sportu;
 • uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 • osiągnęli minimum średnią ocen 4,1 otrzymanych w danym roku szkolnym.

Ad. 3

Stypendium w kategorii artystycznej może być przyznane dzieciom i młodzieży szkół ogólnodostępnych
 i specjalnych, którzy:

 • uzyskali średnią 5,0;
 • uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 • spełniają co najmniej dwa z następujących kryteriów:
 1. uzyskali I – V miejsce w przeglądach i festiwalach o zasięgu regionalnym, wojewódzkim
  lub ogólnopolskim;
 2. uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu artystycznego – recytatorskiego, plastycznego, muzycznego lub z innych dziedzin sztuki – co najmniej na szczeblu wojewódzkim;
 3. są autorami wydarzeń artystycznych.

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XLIII/453/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica

UCHWAŁA NR XXVII/342/21 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica

Skip to content