Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Projekt unijny

 

 

 

Tytuł projektu

„Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Legnica”

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 7 Infrastruktura Edukacyjna
Działanie nr 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową
Poddziałanie  nr 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – OSI

Wartość projektu – 849.147,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 586.701,01 zł

Przedmiotem projektu jest zakup specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych do wyposażenia 16 pracowni przedmiotowych (matematycznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, informatycznej) w czterech liceach ogólnokształcących w Legnicy.

Przedsięwzięciem zostaną objęte następujące placówki oświatowe:

– I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Plac Klasztorny 7,
– II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zielona 17,
– V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Heweliusza, ul. Senatorska 32,
– Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, ul.Wierzyńskiego 1.

 Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie efektywności nauczania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, poprawa warunków kształcenia oraz wzrost szans edukacyjnych uczniów legnickich szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, w tym również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych ma służyć osiągnięciu tych celów.

Celami szczegółowymi są:

  • poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej poprzez wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych,
  • uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych poprzez stosowanie metod: obserwacji, doświadczenia, eksperymentu, pokazu,
  • rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
  • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli,
  • wzrost efektów kształcenia potwierdzony wynikami egzaminu maturalnego,
  • dostosowanie oferty szkół objętych projektem do potrzeb rynku pracy.

Efekty projektu

W wyniku realizacji projektu 1400 uczniów z terenu Gminy Legnica (1070 uczniów szkół objętych projektem i 330 uczniów z innych szkół) skorzysta z wyposażonych pracowni podczas dodatkowych zajęć, warsztatów, konkursów oraz będzie miało możliwość pogłębienia swojej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki i informatyki.

Zamówienie publiczne na zakup wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych i informatycznych planowane jest w II kwartale 2018r.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Skip to content