II Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

REKRUTACJA

Profile klas

Nasza szkoła dla absolwentów szkoły podstawowej przygotowała 5 klas o różnych profilach. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

1A — Matematyczno–fizyczna

1B — Humanistyczna

1C — Biologiczno–chemiczna

1D — Przyrodnicza

1E — Matematyczno–geograficzna

Informacje dla kandydatów

Logo II LO

II Liceum Ogólnokształcące im. S.Wyspiańskiego w Legnicy to szkoła z 70-letnią tradycją. W ciągu lat jej istnienia wypracowano wysokie standardy edukacyjne i wychowawcze, które kontynuowane są przez kolejne pokolenia nauczycieli. Dzięki wiedzy i zaangażowaniu kadry pedagogicznej uczniowie naszej Szkoły osiągają zarówno bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym, jak i doskonale radzą sobie na wybranych kierunkach studiów. Potwierdzeniem rangi II LO jest wysoka pozycja naszej placówki w tabelach rankingu przeprowadzanego przez portal edukacyjny "Perspektywy".

Oprócz rozwoju intelektualnego uczniowie mają możliwość realizacji różnorodnych pasji o charakterze artystycznym i sportowym. Ważnym aspektem działalności II LO jest wolontariat na rzecz ludzi i zwierząt, kształtujący wrażliwość oraz empatię. Szczególnym walorem Szkoły, podkreślanym zarówno przez absolwentów, jak i obecnych uczniów, jest wyjątkowa, pełna wzajemnej życzliwości i szacunku atmosfera, panująca w murach naszego Liceum.

liczba punktów za co przyznane
max 100 pkt za wyniki egzaminu ósmoklasisty
(0,35 x suma wyników z j. polskiego i matematyki + 0,3 x wynik z j. obcego)
max 72 pkt za oceny z 4 punktowanych przedmiotów na świadectwie:
ocena 6 — 18 pkt
ocena 5 — 17 pkt
ocena 4 — 14 pkt
ocena 3 — 8 pkt
ocena 2 — 2 pkt
7 pkt za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
max 18 pkt za wymienione na świadectwie osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach
3 pkt za udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej

15.06.2020 – 10.07.2020
(godz. 8.00 – 15.00)

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

26.06.2020 – 10.07.2020
(godz. 8.00 – 15.00)

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

31.07.2020 – 04.08.2020

Składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12.08.2020

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

13.08.2020 – 18.08.2020
(godz. 10.00 – 15.00)

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w II LO.

Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeżeli nie zostały złożone wcześniej, dwóch fotografii i innych wymaganych dokumentów

19.08.2020 do godz. 14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do II LO w Legnicy.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Dokumenty

Otwórz
Wniosek o przyjęcie każdy kandydat musi wygenerować osobiście w systemie Vulcan
Potwierdzenie woli kandydata do podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym, deklaracja wyboru przedmiotów rozszerzonych i drugiego języka obcego
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Zasady bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa
Regulamin rekrutacji

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wniosek o przyjęcie, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

sekretariat@2lo.legnica.eu

1A — Matematyczno–fizyczna


Klasa profilowana na realizację przemiotów ścisłych. Nauka będzie się skupiać na przygotowaniu uczniów do zdania matury rozszerzonej z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, informatyka i język angielski.

Czytaj dalej...

Matematyka jest wiodąca w tej klasie. To właśnie na nauce tego przedmiotu uczniowie spędzą najwięcej czasu. Wszyscy absolwenci klasy Matematyczno–fizycznej będą bardzo dobrze przygotowani do zdawania matury rozszerzonej z matematyki, fizyki oraz wybranego przez siebie innego rozszerzenia, którym może być informatyka, język angielski lub język niemiecki.

Fizyka i informatyka - to właśnie matury rozszerzone z tych przedmiotów są podstawowymi drogami na studia o charakterze ścisłym. Wszystkie kierunki studiów na Politechnice Wrocławskiej przyznają punkty za maturę rozszerzoną z fizyki oraz wszystkie kierunki informatyczne tej uczelni wliczają wynik z matury z informatyki do puli punktów rekrutacyjnych. Na innych uczelniach jest podobnie. Dlatego właśnie uczniowie tej klasy będą się skupiać od samego początku na tym, co zapewni im największe szanse przy rekrutacji na wymarzoną uczelnię.

Nie można zapomnieć, że każdy dzisiejszy inżynier, informatyk, ścisłowiec powinien posługiwać się językiem angielskim, który stał się nieoficjalnym językiem Internetu i nauki. Klasa 1A rozszerza język angielski lub niemiecki, a uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie podchodzą do pisania matury z tych języków na poziomie rozszerzonym, co zapewnia dodatkowe punkty rekrutacyjne na wielu uczelniach.

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z matematyką lub informatyką, to ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem.


Wychowawca: Marta Gubalska (nauczyciel języka angielskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka

Jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • informatyka

Drugi język do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub j. francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — fizyka — język obcy nowożytny

Zdjęcie klasy 1F Zdjęcie klasy 1F Zdjęcie klasy 1F

1B — Humanistyczna


Każdy, kto poszukuje w książkach odpowiedzi na najważniejsze pytania i zdaje sobie sprawę z tego, że na kartach literatury jest w stanie odnaleźć rozwiązania życiowych problemów, niech czuje się zaproszony do klasy o profilu humanistycznym.

Czytaj dalej...

To właśnie w tej grupie będzie można odkrywać i realizować pasje literackie i podążać śladami bohaterów, którzy w kulturze mają swoją niekwestionowaną pozycję. To właśnie w tym zespole będzie można odbyć niezapomnianą wędrówkę wyznaczoną przez wydarzenia historyczne, które staną się inspiracją do ciekawych dyskusji na lekcjach historii. To również w tej klasie będzie okazja, by rozwinąć swoje zdolności w zakresie języków obcych, aby swobodnie i bez barier językowych odnaleźć się w dowolnym miejscu na świecie.

To właśnie w tym humanistycznym towarzystwie będzie sposobność doświadczać teatralnych wrażeń i filmowych wzruszeń, a także wykazać się różnymi talentami artystycznymi przed szkolną publicznością.

Jeśli bliska jest Ci szeroko pojęta humanistyka i marzysz o podjęciu w przyszłości studiów tematycznie z nią związanych, to nauczyciele II LO pomogą Ci zrealizować te plany. Zapraszam - Twój wychowawca.


Wychowawca: Joanna Brzostek (nauczyciel j. polskiego)


Przedmioty rozszerzone:

 • j. polski
 • j. angielski lub j. niemiecki

Jeden przedmiot rozszerzony do wyboru spośród:

 • historia
 • biologia

Drugi język do wyboru: j.angielski, j. niemiecki lub j. francuski (inny niż wybrany w rozszerzeniu)


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — język obcy nowożytny — historia lub biologia*

* wybierany jest przedmiot z wyższą oceną
Zdjęcie klasy 1H Zdjęcie klasy 1H Zdjęcie klasy 1H

1C — Biologiczno–chemiczna


Klasa 1C nastawiona jest na rozszerzenie przedmiotów biologia i chemia i przygotowanie do zdawania ich na egzaminie maturalnych.

Czytaj dalej...

W czasie edukacji w tej klasie będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, w lekcjach antropogenezy, systematyki i anatomii prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni wrocławskich. Proponowane wyjazdy terenowe pozwolą ci obcować z przyrodą oraz ćwiczyć praktyczne umiejętności dotyczące np. oznaczania i rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.

Jeśli zechcesz wziąć udział w olimpiadach czy konkursach z przedmiotów przyrodniczych uzyskasz fachową pomoc.

Ukończenie tego profilu daje ci możliwość kontynuowania nauki na uczelniach przyrodniczych, medycznych, rolniczych, politechnicznych czy akademiach wychowania fizycznego. Kierunki na które po ukończeniu tej klasy masz otwarte drzwi to np.: analityka medyczna, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biofizyka, bioinformatyka, chemia, kosmetologia, medycyna, ochrona zdrowia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, rehabilitacja, stomatologia, weterynaria itp.

Jeśli interesuje cię przyroda, anatomia człowieka, eksperymenty chemiczne - ta klasa jest dla ciebie.


Wychowawca: Danuta Bena (nauczyciel biologii)


Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia

Język wiodący: j. angielski
Drugi język: j. niemiecki


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — biologia — chemia

Zdjęcie klasy 1C Zdjęcie klasy 1C Zdjęcie klasy 1C

1D — Przyrodnicza


Chcesz zostać inżynierem, lekarzem, genetykiem, chemikiem lub chronić środowisko? Pasjonuje Cię przyroda, zachodzące w niej procesy, jej wpływ na życie ludzi? Ta klasa jest dla Ciebie idealnym wyborem!

Czytaj dalej...

Klasa przyrodnicza jest profilem w ofercie edukacyjnej naszej szkoły przeznaczonym dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności badawcze poprzez innowacyjne metody nauczania. Klasa przyrodnicza zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, przy nastawieniu na przedmioty przyrodnicze.

Wybór tej klasy pomoże Ci zrozumieć znaczenie przemian zachodzących w otaczającym świecie, rozwijać zdolności krytycznego myślenia i poznawać środowisko za pomocą obserwacji i doświadczeń. Na lekcjach biologii poznasz otaczającą Cię przyrodę, a świat roślin i zwierząt nie będzie już dla Ciebie tajemnicą. Dzięki geografii poznasz budowę naszej planety i zrozumiesz dlaczego w świecie przyrody występują wzajemne zależności. Na lekcjach chemii dowiesz się wszystkiego o atomach, pierwiastkach i reakcjach. Przeprowadzisz interesujące doświadczenia, zbadasz specyfikę różnych substancji oraz określisz ich właściwości.

Nauka w klasie o profilu przyrodniczym nie tylko pomoże uczniom w osiągnięciu wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego, ale przede wszystkim rozwinie ich zainteresowania naukowe i kompleksowo przygotuje do podjęcia studiów medycznych oraz przyrodniczych w kraju i za granicą.

Perspektywy studiów:, lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, matematyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, ochrona środowiska


Wychowawca: Natalia Mirowska-Wypart (nauczyciel wychowania fizycznego)


Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia lub geografia

Kolejny przedmiot rozszerzony do wyboru spośród:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • informatyka

Drugi język do wyboru: j.angielski, j. niemiecki lub j. francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — język obcy nowożytny — biologia

Zdjęcie klasy 1D Zdjęcie klasy 1D

1E — Matematyczno–geograficzna


Zapraszamy uczniów zainteresowanych matematyką i otaczającym nas światem. Pomożemy Ci zrozumieć przedmioty ścisłe, rozbudzimy zainteresowanie geografią, informatyką lub chemią. Przygotujemy Cię do studiów na uczelniach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych. Maturę zdasz bez problemów!

Wychowawca matematyk to dodatkowy atut tej klasy. Zawsze będę Ci służyć radą i pomocą. Maria Kaszczyc - nauczyciel matematyki.


Wychowawca: Maria Kaszczyc (nauczyciel matematyki)


Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • geografia lub chemia

Kolejny przedmiot rozszerzony do wyboru spośród:

 • j. angielski
 • j. niemiecki
 • informatyka

Drugi język do wyboru: j.angielski, j. niemiecki lub j. francuski


Przedmioty punktowane: język polski — matematyka — język obcy nowożytny — geografia lub chemia*

* wybierany jest przedmiot z wyższą oceną
Olimpiada geograficzna Zdjęcie klasy 1G Klasa 1G

Kontakt

W razie wątpliwości i pytań dotyczących rekrutacji, zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania. Poniżej prezentujemy kilka możliwych form kontaktu.

e-mail: sekretariat@2lo.legnica.eu
tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71