Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Wzory listów

Attorney General of Louisiana

Office of the Attorney General

1885 North Third Street Baton Rouge

LA 70802

USA

Szanowny Panie Prokuratorze,

Albert Woodfox, więzień stanu Luizjana, spędził 40 lat w izolatce więziennej za przestępstwo, do którego nigdy się nie przyznał. Tak długi okres odosobnienia i ograniczenia wolności jest określany przez specjalnego sprawozdawcę ONZ ds. tortur jako forma tortur, która w znacznym stopniu odcisnęła piętno na zdrowiu Alberta Woodfoxa.

Postępowanie sądowe było obarczone tyloma błędami, że wyrok w tej sprawie został anulowany trzykrotnie, natomiast zwolnienie tego więźnia w dalszym ciągu jest blokowane. Nie przedstawiono żadnego dowodu rzeczowego, który łączyłby go z przestępstwem. Wyrok w jego sprawie w głównej mierze opierał się o wątpliwe zeznania innego więźnia, który w zamian za nie uzyskał ułaskawienie.

Pan jako Prokurator Generalny Luizjany jest w stanie położyć kres tej niesprawiedliwości. Po

latach okrucieństwa i przetrzymywania Alberta Woodfoxa w nieludzkich warunkach w więziennej izolatce, wzywam Pana do zwolnienia Alberta Woodfoxa z więzienia w trybie natychmiastowym.

Z poważaniem

Head of the Judiciary

Ayatollah Sadegh Larijani

The Office of the Head of the Judiciary

Valiasr Street, Pastour Street (In front of 129 Jami Police Station)

Tehran

Islamic Republic of Iran

Wasza Ekscelencjo,

Saman Naseem został skazany na śmierć w 2013 roku za rzekome zbrodnie, które popełnił mając 17 lat. W trakcie procesu wykorzystano jego „zeznania”, które według Naseema wymuszono torturami.Ucieszyła mnie wiadomość, że sprawa Samana Naseema będzie ponownie rozpatrzona.

Wzywam Pana do zapewnienia, że:

• ponowny proces zostanie przeprowadzony sprawiedliwie i w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami Iranu, które zakazują stosowania kary śmieci względem osoby skazanej za

przestępstwa popełnione poniżej 18 roku życia

• „zeznania” uzyskane dzięki torturom nie będą użyte jako dowód w sprawie

• Saman Naseem będzie miał dostęp do prawnika, rodziny i uzyska wszelką niezbędną pomoc medyczną.

Z wyrazami szacunku

Minister Sprawiedliwości

Benito Antonio Lara Fernández

Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego

17 Avenida Norte, Complejo Plan Maestro, Edificio B1

nivel 1 Alamenda Juan Pablo II San Salvador

Salwador

Szanowny Panie,

Teodora del Carmen Vásquez odbywa wyrok 30 lat pozbawienia wolności za umyślne zabójstwo po tym, jak urodziła dziecko, które już nie żyło. Od razu została uznana za winną dokonania aborcji, a nie za osobę, która doświadczyła komplikacji podczas ciąży. Proces Teodory był obarczony wieloma brakami i błędami. Została uznana za winną, a pochodząc z biednej rodziny nie mogła pozwolić sobie na zatrudnienie odpowiedniego prawnika, który by ją reprezentował.

Panie Ministrze, wzywam Pana do:

• podjęcia działania zmierzającego do natychmiastowego uwolnienia Teodory del Carmen Vásquez

• podjęcia działań zmierzających do uwolnienia wszystkich kobiet, które zostały skazane za komplikacje związane z ciążą i wyczerpały wszelkie inne kroki prawne. Teodora spędziła już 8 lat w więzieniu. Złożyła apelację i domaga się zmiany wyroku. Jej ostatnia nadzieja jest w Pana rękach.

Z poważaniem

President

Islam Karimov

Rezidentsia Prezidenta

ul. Uzbekistanskaia 43

Tashkent 700163

Uzbekistan

Szanowny Panie Prezydencie,

Muhammad Bekzhanow, zasłużony dziennikarz, w wyniku niesprawiedliwego procesu sądowego spędził 16 lat w więzieniu. Wyrok w tej sprawie zapadł na podstawie wymuszonych zeznań samego Muhammada, który podczas przesłuchań był bity, duszony i rażony prądem. W sprawie stosowania tortur nie zostało wszczęte żadne śledztwo, a nieustanne prośby o przeprowadzenie sprawiedliwego procesu były do tej pory ignorowane. Uzbekistan przystąpił do wielu traktatów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, które zakazują stosowania tortur i akceptowania w procesie sądowym dowodów uzyskanych poprzez tortury. Pomimo tego, siły bezpieczeństwa Uzbekistanu w dalszym ciągu stosują tortury w celu wymuszania zeznań, które następnie są wykorzystywane w sądach do ogłaszania wyroków.

Szanowny Panie Prezydencie zwracam się z prośbą o:

• szybkie zwolnienie Muhammada Bekzhanowa z więzienia

• zapewnienie szybkiego, bezstronnego i efektywnego śledztwa w sprawie tortur, których doświadczył Muhammad Bekzhanow podczas pobytu w więzieniu.

Z poważaniem

His Majesty the King

King Salman bin Abdul Aziz Al Saud

Office of His Majesty the King

Royal Court

Riyadh

Kingdom of Saudi Arabia

Wasza Wysokość,

W lipcu 2014 r. obrońca praw człowieka Waleed Abu al-Khair został skazany na 15 lat więzienia na podstawie prawa antyterrorystycznego – po latach napastowania, aresztowań, gróźb i spraw sądowych. W trakcie swojej kariery niejednokrotnie przeciwstawiał się łamaniu praw człowieka w Arabii Saudyjskiej. W więzieniu Waleed jest bity, trzymany w odosobnieniu i pozbawiany snu.

Wzywam zatem Waszą Wysokość do:

natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Waleeda Abu al-Khairego, tak, by mógł wrócić do swojej rodziny zapewnienia mu ochrony tak, by nie cierpiał już z powodu tortur i innych przejawów złego

traktowania wycofania postawionych mu zarzutów i kasacji wyroku zaprzestania napastowania, zastraszania i więzienia pokojowych aktywistów i obrońców praw człowieka zaprzestania traktowania obrońców praw człowieka jak terrorystów i sądzenia ich na podstawie prawa antyterrorystycznego.

Z wyrazami szacunku

Szanowni Państwo

Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka Burkina Faso

Amnesty International Polska

ul. Piękna 66a/2

00-672

Warszawa

Szanowni Państwo,

Chciałbym/chciałabym wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie z powodu szeroko rozpowszechnionego procederu wczesnych i wymuszonych małżeństw w Burkina Faso, a w szczególności w regionie Sahel. Jak dobrze Państwu wiadomo, prawodawstwo krajowe oraz prawo międzynarodowe zabraniają wczesnych małżeństw oraz małżeństw z przymusu, podobnie zresztą jak regionalne konwencje o prawach człowieka, których sygnatariuszem jest także Burkina Faso. W praktyce jednak, badania pokazują, że co najmniej jedna na trzy dziewczyny w Burkina Faso

wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 roku życia, co niesie ze sobą daleko idące konsekwencje dla ich zdrowia, bezpieczeństwa i praw człowieka.

Wzywam zatem rząd Burkina Faso do:

• egzekwowania i wprowadzenia w życie prawa krajowego i międzynarodowych zobowiązań, które

jednoznacznie zabraniają wczesnych małżeństw oraz małżeństw z przymusu

• zagwarantowania ofiarom wczesnych małżeństw oraz małżeństw z przymusu niezbędnej

ochrony, wsparcia i schronienia

• podnoszenia świadomości publicznej, że małżeństwa z przymusu oraz wczesne małżeństwa są zabronione oraz rozpowszechniania informacji na temat możliwego wsparcia dla dziewczyn narażonych na wczesne i przymusowe małżeństwa.

Z poważaniem,

Premier

Najib Razak

Federal Government Administrative Centre

Main Block, Perdana Putra Building

62502, Putrajaya

Malezja

Szanowny Panie Premierze,

polityczny rysownik Zulkiflee Anwar “Zunar” Ulhaque jest obecnie zagrożony wyrokiem długoletniego więzienia na podstawie ustawy o działalności wywrotowej za to, że zamieścił tweedy potępiające uwięzienie lidera opozycji Anwara Ibrahima. Od pierwszego nalotu policji na jego biura w 2009 roku Zunar borykał się z nieustannym

nękaniem, w tym zastraszaniem, aresztowaniem i uwięzieniem. Ustawa o działalności wywrotowej

z 1948 roku jest drakońska i coraz częściej wykorzystuje się ją do przesłuchiwania, aresztowania i oskarżania ludzi takich jak Zunar za to, że w sposób pokojowy korzystali ze swojej wolności wypowiedzi.

Wzywam Pana do:

• natychmiastowego odstąpienia od zarzutów wobec Zunara,

• zagwarantowania, że Zunar i jego współpracownicy nie będą poddawani jakimkolwiek

ograniczeniom i prześladowaniom z powodu pokojowego korzystania z wolności wypowiedzi,

• uchylenia ustawy o działalności wywrotowej i innych aktów prawnych ograniczających wolność

wypowiedzi.

Z wyrazami szacunkuMinister Sprawiedliwości

Nikos Paraskevopoulos

Ministerstwo Sprawiedliwości i Praw Człowieka

96 Mesogeion Avenue

115 27 Ateny

Grecja

Szanowny Panie Ministrze,

W sierpniu 2014 roku Costas i jego partner zostali ciężko pobici w wyniku homofobicznego i rasistowskiego ataku w centrum Aten. Sprawcy nie zostali zidentyfikowani i ukarani.

W 2015 roku liczba zgłoszonych ataków na gejów, lesbijki, osoby biseksualne, transpłciowe czy interpłciowe (LGBTI) wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do roku 2014. Ataki rasistowskie wciąż stanowią problem. Pomimo podjęcia pewnych pozytywnych kroków w zakresie prawodawstwa, władze Grecji nie reagują odpowiednio na rosnącą liczbę przypadków przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Wciąż rzadko należycie bada się motyw przestępstwa, by sprawdzić, czy nie jest to przestępstwo z nienawiści, a poszkodowani nie mogą liczyć na odpowiednią ochronę. Co więcej, brak prawnego

uznania związków osób tej samej płci sprawia, że społeczność LGBTI jest jeszcze bardziej narażona na przemoc i dyskryminację.

Niniejszym wzywam Pana do zapewnienia, że:

• zostanie wszczęte niezależne i bezstronne śledztwo w tej sprawie w trybie natychmiastowym, a

Costas i jego partner otrzymają odszkodowanie za poniesione obrażenia i traumę psychiczną

• sprawcy tego przestępstwa zostaną odnalezieni i ukarani

• społeczność LGBTI, uchodźcy, migranci, a także wszystkie inne osoby narażone na

przestępstwa z nienawiści mogą żyć wolne od prześladowań i przemocy

• zostaną podjęte kroki w celu prawnego uznania związków osób tej samej płci

.

Z poważaniemc/o His Excellency Bashar Ja’afari

President Bashar al-Assad

Syria UN Permanent Representative in New York

820 Second Avenue, 15th Floor

New York, NY 10017

USA

Szanowny Panie Prezydencie,

W marcu 2013 roku funkcjonariusze rządowi zabrali z domu Ranię Alabassi i jej sześcioro dzieci. Od tego czasu słuch po nich zaginął.

Władze syryjskie nie poinformowały o przyczynach aresztowania rodziny, nie podały także informacji o ich stanie czy miejscu pobytu. Rząd Syrii zignorował także rezolucję ONZ z 2014 roku wzywającą do zaprzestania „wymuszonych zaginięć”.

Panie Prezydencie, wzywam Pana do:

• bezwarunkowego uwolnienia sześciorga dzieci Ranii

• uwolnienia Ranii lub postawienia jej zarzutów i osądzenia w zgodzie z międzynarodowymi standardami sprawiedliwego procesu

• ujawnienia losu i miejsca pobytu Ranii Alabbasi i jej dzieci, a także zapewnienia im kontaktu z rodziną i prawnikiem

• zapewnienia, że Rania i jej dzieci są chronione przed torturami i innymi formami złego traktowania oraz mają zapewnioną wymaganą opiekę medyczną

• pozwolenia niezależnym obserwatorom na nieograniczony dostęp do osób pozbawionych wolności w Syrii.

Z poważaniem

Skip to content