Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Unesco Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Kiedy po II Wojnie Światowej powstało UNESCO, miało ono na celu wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki oraz wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, narodowość, religię, płeć, poglądy czy status społeczny.

10 grudnia 1948 roku  w Paryżu ogłoszona została Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Już pierwszy artykuł tego dokumentu jasno określa podstawowe zasady którymi powinniśmy się kierować
i które powinniśmy respektować: 

„Wszyscy  ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa”. 

Obecnie jest to najczęściej tłumaczony dokument na świecie. Deklaracja przetłumaczona na ponad
500 języków, w tym na takie języki jak abchaski, czuwaski czy zulu. Liczba nowych tłumaczeń wciąż rośnie.

Po raz pierwszy w historii Powszechna Deklaracja wymieniła podstawowe zasady praw człowieka, takie jak uniwersalność, współzależność, niepodzielność, równość i niedyskryminacja. Zasady te zostały uwzględnione w wielu międzynarodowych konwencjach i rezolucjach dotyczących praw człowieka.
Obecnie wszystkie państwa członkowskie ONZ ratyfikowały co najmniej 1 z 9 podstawowych międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka, a 80 % ratyfikowało 4 lub więcej traktatów. Świadczy to o uniwersalności Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
oraz samych międzynarodowych praw człowieka.

W oparciu o wyżej wymieniony dokument, w 1976 r. weszły w życie Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych. Pakty te stanowiły rozwinięcie praw już ogólnie sformułowanych w Deklaracji, nakładając prawny obowiązek ich przestrzegania na państwa, które je ratyfikowały. Dokumenty zawierały prawa takie jak: prawo do życia, do bycia równym wobec prawa, swobodnego wyrażania opinii, do pracy, bezpieczeństwa społecznego oraz edukacji. Razem z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Pakty tworzą Międzynarodową Kartę Praw Człowieka.

“Żadnego z postanowień niniejszej Deklaracji nie można rozumieć jako udzielającego jakiemukolwiek Państwu, grupie lub osobie jakiegokolwiek prawa do podejmowania działalności lub wydawania aktów zmierzających do obalenia któregokolwiek z praw i wolności zawartych w niniejszej Deklaracji.”

W obecnej sytuacji, jaka panuje na całym świecie, w obliczu konfliktów zbrojnych, sporów na tle wyznaniowym i politycznym ogromne znaczenie ma uświadamianie ludziom tego, że każdy człowiek jest równy i nie można ludzi dzielić na lepszych i gorszych. Dlatego właśnie organizacja swoimi działaniami stara się przybliżyć nam podstawowe prawa człowieka już od najmłodszych lat. Poprzez akcje informacyjne czy happeningi, w  których udział mogą wziąć także najmłodsi, mając świadomość, że to właśnie dzieci będą kształtować naszą przyszłość i to od nich zależy, jaki świat wykreują.

Warto przeczytać:

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Miedzynarodowy_Pakt_Praw_Obywatelskich_i_Politycznych.pdf

https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/Miedzynarodowy-Pakt-Praw-gosp-spol-kult.pdf

http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/karta_onz.php/

Skip to content