Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Pedagog Rządowy Program Pomocy Uczniom


UWAGA

RODZICE UCZNIÓW  NOWOPRZYJĘTYCH KLAS PIERWSZYCH!!!

W roku 2012 RZĄDOWYM PROGRAMEM  POMOCY UCZNIOM „WYPRAWKA SZKOLNA” DLA RODZICÓW NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasie pierwszej  liceum ogólnokształcącego.

Zapoznaj się ze szczegółami Programu!

(naciśnij odnośnik „czytaj więcej” poniżej tego newsa)

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM
„WYPRAWKA SZKOLNA”
DLA RODZICÓW NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW

W roku 2012 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasie pierwszej  liceum ogólnokształcącego.

Kryteria otrzymania pomocy:

ze względu na kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł netto;

 • bez względu na kryterium dochodowe – dochód na osobę w rodzinie przekracza 351 zł netto, ale istnieje uzasadniona przyczyna udzielenia pomocy (art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. z powodów sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;
 • ze względu na niepełnosprawność – uczniowie posiadający orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • słabo widzący,
  • niesłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeśli jedną z nich jest wskazana powyżej.

Dofinansowanie zakupu podręczników:

Zasady udzielenia dofinansowania:

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych składa wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 6 WRZEŚNIA 2012

Do wniosku należy dołączyć (w zależności od kryterium ubiegania się o pomoc):

 1. zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów;
 2. uzasadnienie;
 3. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Pieniądze wypłaca, po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników:

 1. dyrektor szkoły
 2. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu.
 3. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
Skip to content