Skocz do treści

II Liceum Ogólnokształcące

im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica

tel. (76) 862-52-88
tel./fax. (76) 862-27-71

Kategoria Unesco

Unesco Akt Unii Lubelskiej

„Iż już Królestwo Polskie i wielkie Księstwo litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, a także nieróżna, ale jedna a spólna Rzeczpospolita, która się z dwu państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła.”
Akt Unii Lubelskiej stanowi wyjątkowe świadectwo ustanowienia wspólnoty dwóch państw, w wyniku którego z Korony Polskiej
i Wielkiego Księstwa Litewskiego powstał nowy, trwały organizm państwowy pod nazwą Rzeczpospolita Obojga Narodów. Ten akt przenosił unię personalną na poziom unii realnych, wspólnego króla, ustanawiał także wspólny parlament, wspólną politykę zagraniczną, wspólną politykę obronną, wspólne wojsko i monetę.

Unesco Traktaty pokojowe (adhnames)

Traktaty pokojowe (adhnames) zawarte od II połowy XV do końca XVIII w. między Królestwem Polski a Cesarstwem Tureckim są jednym z siedemnastu wpisów reprezentujących polskie dziedzictwo dokumentacyjne. Przechowuje się je w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie jako przykład wzajemnej tolerancji i uznania wspólnych wartości w stosunkach międzynarodowych przez kraje różniące się kulturowo i religijnie. Dokumentem o szczególnej wadze jest „pokój wieczysty” zawarty w 1533r., w którym można dostrzec dążenia do zapewnienia trwałego pokoju w stosunkach z innymi krajami ponad podziałami religijnymi.

Unesco Zbiory Towarzystwa Historyczno-literackiego w Paryżu

Biblioteka Polska i Muzeum Adama Mickiewicza

Biblioteka Polska w Paryżu, założona w latach 30. XIX wieku przez polskich emigrantów politycznych, jest największą instytucją kultury reprezentującą Polskę poza granicami tego państwa.
Znajduje się na Ile Saint-Louis, w sercu Paryża, we wspaniałym budynku z XVII wieku. Całkowicie odnowiona i zmodernizowana na początku XXI wieku, wita czytelników
i badaczy pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat stosunków polsko-francuskich i historii Polski.
W gmachu biblioteki mieści się najstarsze Muzeum Adama Mickiewicza. W kolekcji znajdują się dokumenty oraz przedmioty osobiste związane z postacią poety.

Unesco Światowy Dzień Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu

Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu znajduje się wśród 35 obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego, wpisanych na międzynarodową Listę Pamięci Świata przez Dyrektora Generalnego UNESCO Koichiro Matsuurę. Archiwum to stanowi kompletną dokumentację działalności  w latach 1946 – 2000 tej unikalnej instytucji emigracyjnej, która dzięki realizowanej przez dziesięciolecia wizji jej założyciela Jerzego Giedroycia i jego współpracowników odegrała istotną rolę w pokojowym przezwyciężeniu systemu realnego socjalizmu. Wypracowała również podstawy do dialogu i pojednania społeczeństw Europy Środkowo-Wschodniej. Archiwum obejmuje m.in. wszystkie prace, publikowane przez Instytut do 2000 r. i korespondencję Jerzego Giedroycia z autorami, intelektualistami, politykami świata zachodniego.

Unesco Archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór Nieświeski.

Międzynarodowa Lista Pamięci Światowej UNESCO tworzona jest od 1997 roku. Gromadzi ona obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego o szczególnym znaczeniu światowym. Obecnie znajdują się na niej 193 wpisy, wśród nich siedemnaście obiektów zgłoszonych przez Polskę.

Jednym z nich wpisanych na Listę w 2009 roku jest Archiwum Radziwiłłów i Księgozbiór Nieświeski.

Unesco Kodeks supraski

Kodeks supraski to manuskrypt napisany prawdopodobnie
na początku XI na Bałkanach. Prawdopodobnie w drugiej połowie XVI wieku trafił do Monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu, gdzie został odnaleziony latem 1823 roku.

Rękopis ten jest jedynym na świecie tak obszernym zabytkiem wczesnego piśmiennictwa słowiańskiego. Obecnie kodeks jest podzielony na trzy części. Największa z nich znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, kolejna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lublanie, a ostatnia najmniejsza w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu. W 2007 Kodeks został wpisany na listę Pamięci Świata UNESCO.

Unesco Archiwum Komisji Edukacji Narodowej

21 grudnia UNESCO przypomina nam o Archiwum Komisji Edukacji Narodowej (KEN) wpisanym w roku 2007 na listę Światowego Dziedzictwa Narodowego. Dlaczego jest to tak ważne? Dokumenty wydane przez Komisję uważane są za pionierskie w skali światowej. Wprowadzały one innowacyjne, jak na tamte czasy, reformy w szkolnictwie, sama Komicja Edukacji Narodowej nazywana jest pierwszym ministerstwem edukacji, nic więc dziwnego, że staramy się pamiętać o jej osiągnięciach. 

Unesco 21 Postulatów Gdańskich

W 2003 lista 21 Postulatów Gdańskich wpisana została na listę najbardziej wartościowych dokumentów świata UNESCO – Pamięć Świata. Jest to lista postulatów ogłoszonych 17 sierpnia 1980 przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Listę otwierało żądanie utworzenia wolnych związków zawodowych. Pozostałe dotyczyły przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności, zniesienia przywilejów partyjnych oraz poprawy warunków bytowych społeczeństwa. Lista żądań powstała na podstawie postulatów strajkujących zakładów pracy, po gorących dyskusjach w gronie liderów strajku (ostatecznie zredagował je Bogdan Borusewicz). 18 sierpnia kierownictwo MKS zdecydowało o podaniu treści postulatów do publicznej wiadomości. 

 

Unesco Akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej

Konfederacja została uchwalona przez sejm konwokacyjny
28 stycznia 1573 r. podczas bezkrólewia po śmierci Zygmunta Augusta. Konfederacja warszawska była dokumentem wzniosłym
w założeniach. Od założeń do realizacji pozostaje jednak daleka droga. Boleśnie przekonali się o tym arianie, którzy negowali istnienie Trójcy Świętej. W końcu zostali wypędzeni z Rzeczpospolitej
w 1658 roku.
 

Unesco Archiwum Getta Warszawy

Podziemne Archiwum Getta Warszawy, tzw. Archiwum Ringelbluma, wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata” jako zabytek światowego dziedzictwa, jest unikalnym zbiorem dokumentów stanowiących jedno najważniejszych świadectw o Zagładzie Żydów polskich. Powstało w listopadzie 1940 r. z inicjatywy historyka dr. Emanuela Ringelbluma i przy udziale utworzonej przez niego organizacji Oneg Szabat (Radość Soboty − od sobotnich spotkań). Grupa ta, licząca kilkanaście osób, podjęła zadanie zbierania i opracowania szeroko pojętej dokumentacji losów Żydów pod okupacją niemiecką. Działalność Oneg Szabat była całkowicie tajna.